اطلاعات و مدارک تامین کنندگان مالی و سرمایه گذاران پروژه های نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی
نام شرکت متقاضی
نشانی
تلفن
نمابر
نشانی الكترونيكی (شرکت و مدیر عامل)  
آدرس تارنما
نام شعبه و یا شرکت (فرعی نمایندگی در ایران )( برای شرکتهای خارجی)
نشانی در ایران
تلفن در ایران
نمابر در ایران
نام اعضا و سهم متقاضیان مشترک)کنسرسیوم(: نام شرکتهای عضو:

میزان سهم هر یک از متقاضیان مشترک:  
اسامی سهام داران و یا شرکایی که 10% از سهام شرکت یا بیشتر را دارند
روش سرمایه گذاری و نوع تامین مالی )بیع متقابل، فاینانس،EPCF، BO ،BOO ،BOT،JV، و غیره)
میزان تخمینی تامین مالی/سرمایه گذاری متقاضی در زمینه مورد نظر
تاریخ پیشنهادی متقاضی برای مذاکره حضوری