سامانه پیشنهادات و انتقادات کارگروه ویژه بانوان شاغل در صنعت نفت
 .اين قسمت جهت درج پيشنهاد و پيگيري كارمندان مي باشد

.اين قسمت جهت درج پيشنهاد و پيگيري عموم مي باشد