سامانه پیشنهادات و انتقادات بهداشت و درمان
 .اين قسمت جهت درج پيشنهاد و پيگيري كارمندان مي باشد

.اين قسمت جهت درج پيشنهاد و پيگيري عموم مي باشد