• در صورتيكه مايل هستيد پيام شما به كارگروه ويژه بانوان فرستاده شود ، ضروری است بخش ارتباط با کارگروه ویژه بانوان شاغل در صنعت نفت را انتخاب کنید.
  • در صورتیکه مایل هستید پیام شما به بخش بهداشت ودرمان فرستاده شود ، ضروری است بخش ارتباط با بهداشت و درمان صنعت نفت را انتخاب کنید.
 فرم رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات افراد غیر شرکتی
 تاریخ ارسال 1400/09/17
15:24:24
 كارگروه ويژه بانوان ارتباط با كارگروه ويژه بانوان شاغل در صنعت نفت
 بهداشت و درمان ارتباط با بهداشت و درمان
 نام
 نام خانوادگی
 کدملی
شرکت/سازمان
 تلفن تماس
 آدرس پست الکترونیکی (توجه! برای پیگیری شکایت، ایمیل شما به عنوان نام کاربری در نظر گرفته می شود)    
 پیشنهادات و انتقادات