به منظور ورود به سیستم لطفا شماره شناسایی و تاریخ تولد خود را با فرمت yymmdd به ترتیب به عنوان نام کاربر و کلمه عبور وارد نمایید. بعنوان مثال برای متولدین 9/3/1361 ، 610309
شماره پرسنلي  
كلمه عبور