فرم رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات افراد غیر شرکتی
 تاریخ ارسال 1400/04/04
11:39:41
 بهداشت و درمان ارتباط با بهداشت و درمان
 نام
 نام خانوادگی
 کدملی
شرکت/سازمان
 تلفن تماس
 آدرس پست الکترونیکی (توجه! برای پیگیری شکایت، ایمیل شما به عنوان نام کاربری در نظر گرفته می شود)    
 پیشنهادات و انتقادات